O možnej príčine smrti Navaľného a hrozných duchovných súvislostiach

4. marca 2024, betsabe, Nezaradené

Existujú veľmi silné indície, že Alexej Navaľnyj zomrel v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom na syndróm náhlej zástavy srdca tak, ako naň zomierajú každodenne tisíce bezmenných ľudí po celom svete. Navaľnyj a vrátil z prechádzky, z mrazu do vykúrenej cely, chytil sa za srdce, spadol na zem a zomrel.

Čo je príčina? Asi tušíte! Očkovanie! Navaľnyj bol ako prominentný disident očkovaný západnou mRNA vakcínou a absolvoval tri posilňujúce dávky. Je to teda pravdepodobne len jedna z tisícok obetí, ktoré má očkovanie proti covidu na svedomí.

Existuje štatistika, podľa ktorej v Česku, ale aj v celej EU zomiera po pandémii o 10 percent ľudí viac, ako pred pandémiou. Zomierajú na náhlu zástavu srdca. Tá je dôsledkom očkovania, pretože vakcíny proti covidu neprešli štandardným 12 ročným vývojom, počas ktorého sa eliminuje väčšina nežiadúcich účinkov. Preto tieto experimentálne vakcíny, masovo aplikované do obyvateľstva počas pandémie, vyvolávajú u časti populácie zápal srdcového svalu a náhlu zástavu srdca. Toľko k viditeľnej a hmatateľnej realite okolo nás, ktorá je samozrejme politikmi a médiami tajená.

A teraz sa pozrime na neviditeľné, hrozné duchovné dôsledky tohto diania. Keď sa to tak vezme, desivou je už skutočnosť, že úplne zbytočne zomiera o 10 percent ľudí viac. Že títo ľudia si svojou naivnou dôverou v odborníkov, v médiá a vo vakcíny skrátili život o celé roky, alebo dokonca o desaťročia. Už toto je dostatočne desivé, avšak duchovné súvislosti tohto diania sú ešte desivejšie.

V závere Biblie v Zjavení Jána, známejšom pod názvom Apokalypsa, sa v kapitole o zemskej šelme píše, že táto šelma bude nútiť ľudí, aby si „všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci dali znak na pravú ruku. A nikto nemohol ani kupovať, ani predávať, keď nemal znak.“

A o jednu stránku ďalej sa v Apokalypse píše: „Hľa biely oblak a na oblaku sedel Niekto, podobný Synovi Človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. Tu vyšiel z chrámu anjel a volal mohutným hlasom na toho, ktorý sedel na oblaku: „Prilož kosák a rež, lebo prišla hodina žatvy.“ A ten, kto sedel na oblaku, priložil kosák k zemi a zožal zem.“

Čo znamenajú tieto dva citáty z Apokalypsy a ako so sebou vzájomne súvisia?

V Apokalypse ako celku sa píše o súde nad ľudstvom. Píše sa v nej o záverečnej žatve ľudských duší, z ktorých tie dobré budú ako pšenica zhromaždené v Pánovej sýpke, a tie zlé budú ako plevy spálené v ohni. Toto všetko naznačuje uvedený druhý citát o Synovi Človeka.

Nadchádzajúci čas žatvy budeme môcť spoznať podľa určitých príznakov. Medzi iným aj podľa toho, že šelma bude nútiť ľudí prijať znak na svoju ruku, pretože bez neho nebudú môcť ani kupovať, ani predávať.

K tomu došlo počas pandémie a tieto skutočnosti si mali dať ľudia do vzájomných súvislostí. Preto nám to bolo predsa dané, aby sme to poznali, keď to príde, a aby sme sa dokázali správne zachovať. Aby sme odolali nátlaku šelmy, pretože inak „budeme piť nemiešaného vína Božieho hnevu.“

Všetky uvedené indície nasvedčujú tomu, že v súčasnosti žijeme v dobe Veľkej očisty. Že žijeme v čase žatvy, kedy sa rozhoduje o duchovnom bytí každého z nás. Kedy sa rozhoduje o tom, či sa konečne dokážeme vzchopiť k trvalému chceniu dobrého a čistého v každom okamihu dňa. Či sa dokážeme vzchopiť k láskavému a úcty plnému prístupu voči svojim blížnym. Či sa dokážeme vzchopiť k láske k Bohu, prejavujúcej sa snahou poznávať a naplňovať jeho Vôľu.

V súčasnosti sa rozhoduje o tom, či sa na základe vlastného duchovného obrodenia a očistenia staneme zrnkom pšenice, hodným toho, aby bolo zhromaždené v Pánovej sýpke. Alebo či toto všetko budeme ignorovať a budeme sa zameriavať tak, ako doteraz, iba na hmotné. Iba na hodnoty hmoty, ktorými sú peniaze, zisk, majetky, moc, sláva, kariéra a užívanie si, na základe čoho budeme priradení k plevám a spálení v ohni.

Pšenica, alebo plevy? Nadradenie hodnôt ducha nad hmotu, alebo nadradenie hmotných hodnôt nad ducha? O to dnes ide! O toto sa dnes hrá! O tomto sa dnes rozhoduje! Charakterom svojho súčasného života a jeho hodnotovým zameraním vynáša v dnešnej vážnej dobe očisty rozsudok každý sám nad sebou. Preto je súčasná pozemská existencia každého človeka nesmierne dôležitá. Je nesmierne dôležité, aby každý človek, v súčasnosti žijúci na zemi, dokázal urobiť vo svojom živote zásadný obrat smerom k Svetlu, k dobru, k čistote, k láske k blížnym a k Bohu.

Temné sily, ktoré vedia o týchto skutočnostiach, sa všemožne snažia, aby sa to ľuďom nepodarilo. Mocní nášho sveta, otvorene sa hlásiaci k službe satanskému princípu, donútili obyvateľstvo celej planéty k masívnemu očkovaniu experimentálnymi a neodskúšanými vakcínami. Títo ľudia vytvorili covid, vytvorili pandémiu, vyvinuli vakcíny a nútili obyvateľstvo do vakcinácie.

A to všetko z dvoch dôvodov. Prvým je zámerná depopulácia planéty, ktorú chcú mať sami pre seba, spolu s miliardou otrokov, určených na poskytovanie základného servisu elite.

Druhým, oveľa hrozivejším dôvodom, je temný zámer pripraviť ľudí predčasnou smrťou o čas, v ktorom by v prebiehajúcej očiste zeme mohli uskutočniť svoje duchovné obrátenie. Temnota vie, aká je nesmierne dôležitá každá minúta nášho súčasného života, pretože v nej môžeme učiniť hodnotový obrat smerom k Svetlu, a tým k záchrane vlastného bytia. Predčasná smrť, spôsobená vakcináciou, o túto možnosť mnohých ľudí pripravila. Obrala ich o čas, v ktorom sa mohli duchovne obrodiť. Toto je tá najzákernejšia vec, vykonaná temnom prostredníctvom jeho pozemských prisluhovačov, pred ktorou sme boli varovaní v Apokalypse.

Pozemská smrť nie je tragédia, pretože po nej človek ďalej pokračuje vo svojej existencii. Avšak predčasná smrť v dobe Veľkej očisty zeme, ktorá nás pripraví o možnosť duchovnej premeny k dobrému, čistému a Svetlému, takáto smrť je desivou tragédiou, pretože človeku nesmierne komplikuje možnosť jeho obratu k Svetlu a môže pre neho znamenať nastúpenie cesty do duchovnej záhuby.

Vedomie, že človek je očkovaný, vedomie, že nebol dostatočne duchovne bdelý a podcenil varovanie z Apokalypsy, ktoré ho na to upozorňovalo, vedomie, že bol človek takto zákerne oklamaný temnom, aby bol obratý o drahocenný pozemský čas určený k jeho duchovnému precitnutiu, vedomie tohto všetkého by malo byť pre očkovaných ľudí silným impulzom k zahájeniu duchovnej premeny vlastnej osobnosti, spočívajúcej v urýchlenom obrate už len k dobrému, čistému a Bohu milému. Uskutočnenie takejto duchovnej premeny osobnosti je v dnešnej dobe očisty životne dôležité pre každého z nás, ale pre očkovaných to platí dvojnásobne.

Tieto závažné informácie nie sú sprostredkovávané preto, aby sa šíril strach, ale preto, aby na jednej strane demaskovali zákerné ťahy temna, a na druhej strane aby verejnosti ukázali, ako všetky temné nástrahy prekonať tým, že sa zo všetkých síl upneme k Svetlu.

Žiaľ, ľudia si žijú svoje životy, ponorení do hmotných starostí, a vo svojej duchovnej vlažnosti si myslia, že nijaká výnimočná doba nenastala. Že nenadišla žiadna plnosť času a neprebieha žiadna Veľká očista. Že slová o prorokmi predpovedanom súde nad ľudstvom sú len náboženským výmyslom, ktorý sa nikdy dones nenaplnil, pretože vždy doteraz to boli len plané predpovede.

Ale tentokrát sa mýlia! Hrozne sa mýlia! Súd nad ľudstvom je tu! Je už v plnom prúde v úrovni najvnútornejších pohnútok ľudí a aj súčasné vonkajšie dianie, predpovedané v Apokalypse tomu nasvedčuje.

Buďme si teda toho vedomí! Buďme si vedomí toho, že konečný rozsudok v tomto veľkom všeobecnom triedení ľudstva si vynesie každý sám nad sebou. A to tým, či sa obráti k Bohu, alebo zostane k nemu ľahostajný. Tým, či začne žiť cnostný a čistý život, alebo to bude ignorovať. Tým, či začne jednať s úctou ku všetkým ľuďom, alebo nezačne. Týmto spôsobom každý sám seba buď ospravedlní, alebo odsúdi.

Spamätajme sa preto, uvedomme si vážnosť doby a nestaňme sa svojou duchovnou ľahostajnosťou sami sebe sudcami, ktorí odsúdia svoje duše k večnému zatrateniu.